هاستینگ تجاری لینوکس

COM0200
 • 200MB Disk
 • 20GB Bandwidth
COM0500
 • 500MB Disk
 • 50GB Bandwidth
COM1000
 • 1000MB Disk
 • 100GB Bandwidth
COM2000
 • 2000MB Disk
 • 200GB Bandwidth
COM3000
 • 3000MB Disk
 • 300GB Bandwidth
COM4000
 • 4000MB Disk
 • 400GB Bandwidth
COM5000
 • 5000MB Disk
 • 500GB Bandwidth
COM10000
 • 10000MB Disk
 • 150GB Bandwidth